En av de stora utmaningarna i arbetet för ett hållbart samhälle är att öka förståelsen för komplexiteten i hur ekologiska, sociala och ekonomiska processer samverkar samt vilka handlingsalternativ som är möjliga och konsekvenserna av dessa. Denna utmaning blir inte mindre av att en mångfald av perspektiv och intressen förstår och värderar alternativen olika. Vårt intresse för att använda spel i hållbarhetsarbetet grundas i tanken att väl genomtänkta spel kan göra abstrakta relationer mer konkreta och samtidigt, genom att spelarna ställs inför svåra prioriteringar, synliggöra olika handlingsalternativ och deras konsekvenser. När spelen ger deltagare olika roller och intressen samt bygger på samarbete och förhandlingar förstärks också förmågan till dialog och demokratisk handlingskompetens. Vår uppfattning är också att spelformatet ger deltagarna en möjlighet att pröva perspektiv som de i andra typer av diskussioner skulle avfärda.

Det vi i första hand baserar vårt arbete på är den växande vetenskapliga diskussionen kring lärspel (serious games) och deras möjligheter och utmaningar men vi vill samtidigt tillämpa de senaste rönen för att utveckla lärspel som bidrar till ett rättvist och inkluderande hållbarhetsarbete på vetenskaplig grund.

På sidan Games for Social Transformation vill vi samla olika försök att utveckla sådana spel men också nå ut för att engagera deltagare i kommande spel och andra forskargrupper som tänker i liknande banor.

Vi har arbetat med följande Megagames:

  • The Climate Change Megagame – ett spel om regional omställning mot hållbarhet, där spänningar mellan lokala och globala aktörer, beteendeförändringar och teknik gör att aktörer i regionen i vissa fall ställs mot varandra även om man har gemensamma mål att minska koldioxidutsläppen i enlighet med regionens målsättning att bli koldioxidneutrala. Utvecklades och kördes under pandemin och har även spelats på plats inom ramen för kursen ETE367/TDDE50 vid Linköpings universitet.
  • Att vända strömmen – ett spel om att förändra energisystemet, forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten som studerar hur olika aktörers idéer om omställning ger konsekvenser för andra med avseende på ekologiska & sociala mål. Inkluderar tankar om omställning från industriella aktörer och offentlig sektor. Utvecklas under perioden 2022-2025.
  • Spelet om konsumtionen – ett spel om hållbar konsumtion som utvecklas för att kommunicera forskning i ett forskningsprojekt om hur mat, kläder och resor kan bli mer hållbara genom olika möjliggörare.

Andra intressanta exempel på spel för hållbarhet

Avslutningsvis vill vi också peka på att vi är i gott sällskap av en lång rad andra försök att med spelformatets hjälp bidra till ökad hållbarhet. För er som inte kan vänta på våra speltillfällen kan hitta andra spel som vi uppskattar här.

SMHIs klimatanpassningsspelet

En-ROADS

Climate Crisis games

Games for change

Games 4 sustainability

The Scenario Exploration System

Games for social transformation

One of the great challenges in transforming to a sustainable society is to improve the understanding of how ecological, social and economic processes connect, which opportunities for action that are possible and their wider implications. Multiple interests and perspectives add to the challenge as options and goals are valued differently. We are interested in using large-scale games (or social simulations) to promote better conversations as such games have the potential of making abstract relationships more tangible, presenting participants with clear but challenging decisions, visualising options as well as their consequences. Games that present participants with the option to collaborate while assuming different roles with unique interests and perspectives, this offers a change to promote dialogue and seeing new perspectives. We also hope that such a format allows participants to try perspectives they would dismiss in other contexts.

We base our work on Serious Games, their affordances and challenges, but wish to contribute by practically producing games that can be of value to people interested in promoting dialogue on societal transformation through new social formats.

To this end, we have developed these Megagames at the moment:

The Climate Change Megagame – a game about regional transformation towards sustainability, in which tensions between local actors and global interests, behaviour change and tech development present players with challenges even as the game is played as a semi-cooperative game trying to reduce carbon emissions for the region of Östergötland, Sweden. Originally developed as a pedagogical project at Linköping University, it ran as an online game during 2019-2021 and as part of a university course at LiU in 2022.

Switching the Current – a game about changing a regional energy system to a sustainable one while managing events unfolding both regionally, nationally and globally. There are tensions between ecological & social goals, locally as well as globally. Carbon emissions must be reduced while respecting the needs for local communities and the integrity of ecosystems. The game is based on action plans towards carbon-neutral companies and cities developed by different actors in Sweden, but is intended to be easily adaptable to different contexts.

Changing the Game of Consumption – a game about sustainable consumption, with similar tensions and metrics as Switching the Current but with slightly different sets of actors in the game, as identified in research we communicate through the game.