Att vända strömmen / Switching the Current

Projektet att vända strömmen syftar till att öka kunskapen om hur energisystemets utformning och ambition påverkar omgivande samhälle, miljö och klimat. Projektets mål är att främja dialog och samspel mellan aktörer som ansvarar för energisystemet och andra parter som har beroenden till, eller intresse för, energisystemet. Detta kommer att ske genom så kallade megaspel där 20-100 deltagare tillsammans hanterar utmaningar rörande energisystem, samhälle, miljö och klimat. Själva spelet utformas så att energisystemet måste fungera på ett tillfredställande och långsiktigt hållbart sätt. Detta realiseras genom en kombination av brädspel och simulering av en geografisk region där beroenden mellan energisystem, samhälle, livskvalité, miljö och klimat reflekteras på ett realistiskt sätt. Deltagarnas egna intressen och målsättningar återspeglas genom deras handlingar i spelet, vilka testas mot simuleringen som ger återkoppling till deltagarna. I megaspelet kan spelarna antingen spela en roll som motsvarar den de normalt sett har, eller spela andra aktörer för att vidga sina perspektiv.

Den interaktion som uppstår mellan deltagarna kommer att utvärderas. Långsiktiga effekter av deltagande i megaspelet kommer också att utvärderas, som till exempel attityder och föreställningar om energisystemet i förhållande till samhälle, miljö och klimat.

Projektgruppen är tvärvetenskaplig och består av kognitionsvetare, språkvetare, dataloger, pedagoger, samhällsvetare och experter på simulering och spelutveckling. Tre lärosäten deltar i projektet: Linköpings Universitet, Högskolan i Skövde och Jönköpings Universitet.

Länk till projektets sida på Energimyndigheten

Switching the Current

The project ”Switching the Current” aims to increase knowledge about how the design and ambition of the energy system affects the surrounding society, environment and climate. The project’s goal is to promote dialogue and interaction between actors responsible for the energy system and other parties that have dependencies on, or an interest in, the energy system. This will take place through so-called Megagames where 20-100 participants together deal with challenges related to energy systems, society, the environment and climate change. The game itself will be designed so that the energy system must function in a satisfactory and long-term sustainable manner. This is implemented through a combination of board game and simulations of a geographical region where dependencies between energy systems, society, quality of life, environment and climate are reflected in a realistic way. The participants’ own interests and goals are reflected through their actions in the game, which are tested against the simulation that provides feedback to the participants. In the Megagame, players can either play a role that corresponds to the one they normally have, or play other actors to broaden their perspectives.

The interaction that occurs between the participants will be evaluated. Long-term effects of participation in the mega-game will also be evaluated, such as attitudes and beliefs about the energy system in relation to society, environment and climate.

The project group is interdisciplinary and consists of cognitive scientists, linguists, computer scientists, educators, social scientists and experts in simulation and game development. Three universities participate in the project: Linköping University, University of Skövde and Jönköping University.